Irena Stanković Janković

Irena Stanković Janković

Rođena 1979. godine u Prizrenu gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Defektološki fakultet u Beogradu je završila 2004. godine i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. Stručni ispit položila 2006. godine u Ministarstvu zdravlja čime stiče licencu za rad i zvanje zdravstveni saradnik – dipl. defektolog – logoped. 2014. godine stiče i zvanje master logoped.

2010.godine – Završila je dvosemestralnu edukaciju „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije“ i „Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“ (Institut za mentalno zdravlje),

2018. godine upisuje i edukaciju Sistemska porodična terapija (Institut za mentalno zdravlje) i trenutno je na završnoj godini.

Pripravnički staž obavljala u Domu zdravlja Zemun, gde je i zaposlena od 2008. godine u Razvojnom savetovalištu. U svom radu je fokusirana na decu predškolskog uzrasta. Radi na detekciji, ranoj intervenciji, dijagnostici i tretmanima govorno jezičkih poremećaja. U svojoj praksi koristi i znanje stečeno na kursu za primenu Uzrasno razvojnih upitnika (URD).

Predavač je i u Školi roditeljstva.

Završila je i obuke za Porodično orijentisane rane intervencije i Razigrano roditeljstvo (UNICEF) i primenjuje ih u radu.

Takođe, CST facilitator je za Program obuke (SZO) za negovatelje u porodicama sa decom sa razvojnim poremećajima ili odstupanjima.

Kontinuirano se edukuje na seminarima u zemlji i inostranstvu.